Danh sách nhiệm vụ dự án nhóm

Mọi người trong nhóm sẽ biết nhiệm vụ nào họ cần hoàn thành và các ngày đến hạn với mẫu danh sách nhiệm vụ này.

Excel

Danh sách nhiệm vụ dự án nhóm

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình