Danh sách nhiệm vụ hàng ngày

Tổ chức tốt công việc bằng mẫu danh sách nhiệm vụ hàng ngày này. Có danh sách riêng dành cho các sự kiện quan trọng, các dịp đặc biệt và ngày nghỉ còn danh sách các nhiệm vụ phải làm hàng ngày giúp bạn luôn thực hiện đúng theo kế hoạch. Nhập ngày vào ô màu vàng để tô sáng nhiệm vụ cho ngày đó.

Excel

Danh sách nhiệm vụ hàng ngày

Mẫu khác tương tự

Cộng tác động não Excel
Danh sách nhiệm vụ hàng tuần Excel
Trang tính động não Excel
Bộ theo dõi hoạt động Excel

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình