Danh thiếp cá nhân có hình hoa

Dùng mẫu danh thiếp có hình hoa này để tạo các mẫu thiếp cá nhân hoặc công việc độc đáo. Được thiết kế để phù hợp với giấy bìa Avery 5371 và tương tự.

Word

Danh thiếp cá nhân có hình hoa

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình