Giáo án

Giáo viên có thể tạo giáo án bằng mẫu trợ năng trên một trang này, có chỗ để liệt kê mục tiêu bài học, thông tin, xác minh, hoạt động, tài liệu cần thiết và các tài nguyên khác.

Word

Giáo án

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình