Giấy chứng nhận Nhân viên của Tháng (thiết kế chuỗi màu xanh)

Khen thưởng cho những đóng góp của nhân viên: Khen tặng họ với giấy chứng nhận đầy cuốn hút với đường viền chuỗi màu xanh đẹp mắt và phông chữ trang nhã. Thêm tên của người nhận và tùy chỉnh văn bản theo cách bạn muốn.

PowerPoint

Giấy chứng nhận Nhân viên của Tháng (thiết kế chuỗi màu xanh)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình