Hóa đơn dịch vụ có số giờ và mức giá

Tạo hóa đơn chuyên nghiệp cho các dịch vụ đã thực hiện; mẫu trợ năng này bao gồm các trường mô tả dịch vụ, số giờ làm việc, mức giá và tổng số tiền.

Word

Hóa đơn dịch vụ có số giờ và mức giá

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình