Kế hoạch dự án tiếp thị

Nhân viên phụ trách về thông tin hoặc doanh nghiệp nhỏ có thể sử dụng mẫu này để theo dõi vật chuyển giao của kế hoạch tiếp thị hoặc dự án của họ.

Excel

Kế hoạch dự án tiếp thị

Mẫu khác tương tự

Bản trình bày hình khung của tòa nhà (màn hình rộng) PowerPoint
Tổng quan về Khóa học PowerPoint
Bản trình bày có ba đường viền (màn hình rộng) PowerPoint
Tình trạng dự án (đỏ) Word

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình