Kiểm kê nhà kho

Mẫu này cho phép người dùng theo dõi và duy trì các vị trí thùng hàng tồn kho trong một nhà kho. Mẫu có khả năng in một danh sách lựa chọn, được gắn cờ khi nó sắp xếp lại thời gian, truy xuất thông tin trên các thùng cụ thể và theo dõi giá trị hàng tồn kho.

Excel

Kiểm kê nhà kho

Mẫu khác tương tự

Danh sách kiểm kê vật dụng trong nhà Excel
Báo cáo bán hàng hàng ngày Excel
Danh sách thiết bị Excel
Bản kiểm kê thiết bị của nhân viên Excel

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình