Lịch niên học 2014-2015 (tháng 8-tháng 7)

Mẫu lịch niên học treo tường này trên nền trắng bắt đầu vào tháng 8 năm 2014 và kết thúc vào tháng 7 năm 2015 dưới định dạng thứ Hai - Chủ nhật. Bạn có thể tùy chỉnh màu và dùng 3 trang chiếu chuẩn ở cuối để thêm nội dung trình bày. Hoặc bạn có thể sao chép bất kỳ trang chiếu của tháng nào vào bản trình bày khác.

PowerPoint

Lịch niên học 2014-2015 (tháng 8-tháng 7)

Mẫu khác tương tự

Lịch bài tập về nhà Excel
Lịch năm học đại học Excel
Lịch sinh viên (Thứ Hai) Excel
Lịch 2015 minh họa theo mùa (thứ Hai - Chủ nhật) PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình