Lịch niên học 2014-2015 (tháng 8-tháng 7)

Mẫu lịch niên học treo tường này trên nền trắng bắt đầu vào tháng 8 năm 2014 và kết thúc vào tháng 7 năm 2015 dưới định dạng thứ Hai - Chủ nhật. Bạn có thể tùy chỉnh màu và dùng 3 trang chiếu chuẩn ở cuối để thêm nội dung trình bày. Hoặc bạn có thể sao chép bất kỳ trang chiếu của tháng nào vào bản trình bày khác.

PowerPoint

Lịch niên học 2014-2015 (tháng 8-tháng 7)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình