Lịch phân công

Mẫu này cho phép người quản lý theo dõi nhiệm vụ được phân công. Lịch này được sắp xếp theo dự án với ngày đến hạn dựa trên các nhiệm vụ liên quan đến việc hoàn thành công việc được phân công.

Excel

Lịch phân công

Mẫu khác tương tự

Danh sách nhiệm vụ hàng tuần Excel
Lịch biểu lớp Excel
Lịch biểu lớp (theo môn học) PowerPoint
Lịch biểu lớp (theo thời gian) PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình