Lịch ảnh (Thứ hai)

Doanh nghiệp nhỏ (hoặc bất kỳ ai) cũng có thể sử dụng mẫu lịch này làm tài liệu khuyến mại. Mẫu lịch này có thể được tùy chỉnh cho bất kỳ năm nào, có chỗ dành cho thông tin địa chỉ và chỗ để ảnh mà bạn có thể dễ dàng thay đổi bằng ảnh của riêng mình.

Excel

Lịch ảnh (Thứ hai)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình