Ngân sách của tổ chức phi lợi nhuận với hoạt động gây quỹ

Tổ chức phi lợi nhuận hoặc doanh nghiệp nhỏ có thể sử dụng mẫu ngân sách này để theo dõi thu nhập và chi phí, kể cả gây quỹ. Một biểu đồ đường thẳng nằm ngang trực quan hóa hành động.

Excel

Ngân sách của tổ chức phi lợi nhuận với hoạt động gây quỹ

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình