Ngân sách chi phí đơn giản

Mẫu ngân sách chi phí đơn giản cho phép bạn so sánh các chi phí theo ngân sách và trên thực tế. Tùy chỉnh bằng cách thêm hoặc xóa các hàng/cột trong bảng hoặc sửa đổi đầu trang. Các cột dữ liệu và biểu đồ thanh giúp dễ dàng trực quan hóa dữ liệu của bạn.

Excel

Ngân sách chi phí đơn giản

Mẫu khác tương tự

Ngân sách gia đình chung Excel
Công cụ theo dõi tiền tệ cá nhân Excel
Ngân sách xu hướng chi phí Excel
Ngân sách thể thao của trường Excel

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình