Ngân sách chi phí sinh hoạt

Tính toán ngân sách với bạn cùng phòng của bạn sử dụng mẫu này, mẫu sẽ gán cho mỗi thành viên trong phòng một phần tiền thuê nhà và các chi phí khác.

Excel

Ngân sách chi phí sinh hoạt

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình