Ngân sách học đại học của tôi

Theo dõi thu nhập của bạn so với chi tiêu để bảo đảm rằng bạn đang sống một cách tiết kiệm theo mẫu ngân sách Excel tiện dụng này mục tiêu nhắm đến các bạn sinh viên, nhưng cũng thích ứng cho tất cả mọi người. Mục đích của mẫu này là giúp các bạn sinh viên đại học trong việc quản lý học phí hàng tháng và theo học kỳ, giáo trình, các khoản phí, và chi phí sinh hoạt. Tổng chi phí và thu nhập được hiển thị trên đồ thị giúp phân tích trực quan nhanh chóng.

Excel

Ngân sách học đại học của tôi

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình