Ngân sách tiếp thị theo kênh

Sử dụng mẫu trợ năng có thể kết hợp với ngân sách tiếp thị này để giúp bạn quyết định số tiền bạn muốn chi cho các hoạt động trên kênh tiếp thị.

Excel

Ngân sách tiếp thị theo kênh

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình