Ngân sách câu lạc bộ học thuật

Thiết lập ngân sách hoặc mục tiêu của câu lạc bộ trong năm và theo dõi doanh thu lẫn chi phí. Xem lướt dòng doanh thu và chi phí nào cao hay thấp nhờ mẫu được cải tiến về hình thức này.

Excel

Ngân sách câu lạc bộ học thuật

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình