Ngân sách kinh doanh hàng tháng

Theo dõi các chi phí và thu nhập của công ty bạn bằng mẫu Excel này. Lập bảng tóm tắt riêng về 5 khoản chi phí hàng đầu của bạn cũng như cho phép so sánh giữa chi phí ước tính và chi phí thực tế.

Excel

Ngân sách kinh doanh hàng tháng

Mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình