Nhãn cầu xanh lam (30 trên mỗi trang)

Sử dụng các nhãn khi gửi thư cá nhân hoặc doanh nghiệp. Nhãn này có kích thước 2-5/8 x 1 inch, phù hợp với Avery 5160, 5260, 5660, 5960, 5979, 8160 và 18660. Tìm kiếm "cầu xanh lam” để có mẫu phù hợp. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Nhãn cầu xanh lam (30 trên mỗi trang)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình