Nhật ký cam kết quyên góp

Ghi lại các khoản quyên góp và cam kết cho người gây quỹ bằng mẫu nhật ký trợ năng này. Nhập số tiền cam kết và số tiền thu được cho từng người quyên góp và khoản chênh lệch sẽ được tính toán tự động cho bạn.

Excel

Nhật ký cam kết quyên góp

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình