Nhật ký chạy bộ

Mẫu này cung cấp một cách thức đơn giản để người chạy bộ theo dõi việc chạy bộ hàng ngày của họ. Mẫu bao gồm một bảng Excel để nhập thông tin và một biểu đồ để có cái nhìn trực quan. Theo dõi khoảng cách, tốc độ và tổng số khoảng cách một cách trực quan theo tháng và ngày.

Excel

Nhật ký chạy bộ

Mẫu khác tương tự

Bản trình bày có cảnh thiên nhiên thanh bình (màn hình rộng) PowerPoint
Bản trình bày về chương trình luyện tập và sức khỏe (màn hình rộng) PowerPoint
Công cụ theo dõi việc rèn luyện sức khỏe Excel
Kế hoạch rèn luyện sức khỏe Excel

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình