Nhật ký quãng đường

Theo dõi quãng đường bạn đi được bằng bảng tính trợ năng này, bảng tính có không gian cho chi tiết chuyến đi cùng với chỉ số bắt đầu và kết thúc trên đồng hồ đo quãng đường. Quãng đường được tính toán tự động.

Excel

Nhật ký quãng đường

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình