Phần đầu đề thư có kỹ thuật tối giản

Sử dụng đầu đề thư này cho tất cả các giao tiếp cá nhân và doanh nghiệp của bạn. Sử dụng trạng hoặc dễ dàng thay thế màu và phông chữ. Tìm kiếm "Kỹ thuật tối giản" để tìm các mẫu phù hợp. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Phần đầu đề thư có kỹ thuật tối giản

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình