Sổ điểm

Giáo viên chỉ cần đơn giản thêm tên sinh viên, bài tập và điểm số để bắt đầu. Excel sẽ tính tổng số điểm, tỷ lệ phần trăm và hạng đánh giá theo chữ cái cho bạn. Bao gồm hướng dẫn cách thực hiện. Mẫu này chứa các macro đã được Microsoft xác thực. Để mẫu hoạt động đầy đủ, hãy bấm Bật Macro khi được nhắc trong khi đang tải xuống.

Excel

Sổ điểm

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình