Sơ đồ tổ chức (trực quan)

Mẫu này cung cấp ví dụ về các dạng sơ đồ tổ chức khác nhau. Dùng mẫu này để biết được có thể làm những gì trong Excel bao gồm khả năng hoán đổi ảnh dễ dàng. Dùng những gì có sẵn, tùy chỉnh hoặc thử dùng Visio!

Excel

Sơ đồ tổ chức (trực quan)

Mẫu khác tương tự

Lịch làm việc hàng ngày Excel
Bản trình bày tông màu trái đất (màn hình rộng) PowerPoint
Báo cáo hàng năm Word
Bản trình bày thiết kế y tế (màn hình rộng) PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình