Sổ cái tài khoản chữ T

Sử dụng sổ cái kế toán cơ bản này để đảm bảo các khoản ghi nợ và ghi có của bạn vẫn được cân đối. Các định dạng có điều kiện cho phép bạn dễ dàng nhận ra những giao dịch không cân, cho dù bạn có nhiều bút toán.

Excel

Sổ cái tài khoản chữ T

Mẫu khác tương tự

Báo cáo tài chính hàng năm Excel
Ngân sách xu hướng chi phí Excel
Báo cáo lãi lỗ Excel
Tính toán tiền vay thế chấp Excel

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình