Sách nhỏ giới thiệu sản phẩm và dịch vụ

Mô tả, giới thiệu doanh nghiệp trong tài liệu sách nhỏ được thiết kế nhằm giúp bạn trình bày một cách trông chuyên nghiệp về sản phẩm và dịch vụ của mình.

Word

Sách nhỏ giới thiệu sản phẩm và dịch vụ

Mẫu khác tương tự

Sách nhỏ quảng cáo cho doanh nghiệp PowerPoint
Sách nhỏ quảng cáo du lịch được gấp ba (thiết kế đỏ và xám) PowerPoint
Sách nhỏ quảng cáo (Kinh doanh) PowerPoint
Sách nhỏ quảng cáo du lịch được gấp ba (thiết kế đỏ, vàng, xanh) PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình