SmartArt với Đường thời gian Cơ sở (trắng trên xám sẫm), màn hình rộng

Theo dõi các ngày quan trọng và các nhiệm vụ liên quan dọc theo đường thời gian hướng ngang này. Mũi tên hướng với vòng tròn chia theo màu thể hiện sự tiến triển. (Màn hình rộng, định dạng 16X9)

PowerPoint

SmartArt với Đường thời gian Cơ sở (trắng trên xám sẫm), màn hình rộng

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình