Tính tổng danh sách

Nhanh chóng tính tổng các mục, như danh sách mua sắm, bằng mẫu danh sách thân thiện này.

Excel

Tính tổng danh sách

Mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình