Tờ bìa fax (định dạng chuẩn)

Sử dụng tờ bìa fax chuẩn này tại mọi phòng ban của doanh nghiệp cho mọi loại fax. Đây là một mẫu trợ năng.

Word

Tờ bìa fax (định dạng chuẩn)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình