Tờ bướm sự kiện chung

Bạn có thể sử dụng mẫu tờ bướm sự kiện chung này để quảng cáo bất cứ loại sự kiện sắp tới nào. Tờ bướm có chỗ ghi chi tiết sự kiện cùng với thông tin và logo tổ chức tài trợ. Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh mẫu cho phù hợp với các loại kích cỡ giấy tiêu chuẩn (letter, legal, executive, card, v.v.). Đây là mẫu trợ năng.

Word

Tờ bướm sự kiện chung

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình