Thời gian biểu việc nhà

Phân công những công việc hàng tuần trong gia đình với mẫu lịch biểu việc nhà này. Lập danh sách nhiệm vụ phải thực hiện, gán tên cho chúng, và đánh dấu hoàn tất khi xong việc.

Excel

Thời gian biểu việc nhà

Mẫu khác tương tự

Danh sách nhiệm vụ hàng tuần Excel
Lịch biểu lớp Excel
Lịch phân công Excel
Lịch biểu lớp (theo môn học) PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình