Thời gian biểu việc nhà

Phân công những công việc hàng tuần trong gia đình với mẫu lịch biểu việc nhà này. Lập danh sách nhiệm vụ phải thực hiện, gán tên cho chúng, và đánh dấu hoàn tất khi xong việc.

Excel

Thời gian biểu việc nhà

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình