Thiệp địa điểm tiệc Năm Mới (dùng với Avery 5371)

Dùng mẫu thiệp địa điểm này để làm cho các khách mời của bạn cảm thấy đặc biệt. Được thiết kế để sử dụng với giấy bìa Avery 5371.

Word

Thiệp địa điểm tiệc Năm Mới (dùng với Avery 5371)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình