Thiệp mời Đám cưới

Thiệp mời đám cưới 4 x 6 in-xơ này có thể được cá nhân hóa và phù hợp với giấy bìa Avery 5889 hay 8386. Có thể xóa dễ dàng các hướng dẫn đơn giản trên mẫu trong phần đầu trang.

Word

Thiệp mời Đám cưới

Mẫu khác tương tự

Danh sách những mục cần kiểm tra cho Đám cưới (màu nước) Word

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình