Thiệp Cảm ơn

Có thể dùng mẫu thiệp ghi chú này để cảm ơn khách hàng hoặc tùy chỉnh cho bất kỳ thư nào khác mà bạn muốn gửi. Thay đổi diện mạo bằng cách dùng các chủ đề được dựng sẵn trong ribbon của Word, rồi gõ hoặc ghi thư riêng của bạn vào bên trong thiệp. Mẫu này có hai thiệp 4,25 x 5,5 inch (khổ A2) trên mỗi trang và phù hợp với giấy Avery 3379, 5315, 8315 và 8317.

Word

Thiệp Cảm ơn

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình