Thiệp cảm ơn

Mẫu thiệp cảm ơn có thể truy nhập này gồm hai thiệp 4,25 x 5,5 inch (cỡ A2) trên mỗi trang, đồng thời hoạt động được với Avery 3379, 5315, 8315 và 8317. In nguyên trạng hoặc thay đổi ảnh thành ảnh của bạn để cá nhân hóa giao diện. Bên trong trống.

Word

Thiệp cảm ơn

Mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình