Trình lập kế hoạch ý tưởng

Lập kế hoạch cho dự án của bạn từ khi bắt đầu đến khi kết thúc với mẫu này bằng cách liệt kê các bước bạn cần thực hiện, trong đó tác vụ được gán cho các thành viên nhóm, trạng thái tác vụ và tài nguyên dự án khác nhau.

Excel

Trình lập kế hoạch ý tưởng

Mẫu khác tương tự

Trình lập kế hoạch chuyến đi Excel
Trình theo dõi hội phí câu lạc bộ Excel
Trình lập kế hoạch bài tập sinh viên Excel
Kế hoạch thể dục Excel

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình