Trình lập kế hoạch dự án Gantt

Sử dụng trình lập kế hoạch dự án có thể truy nhập này để theo dõi dự án thông qua các hoạt động duy nhất bằng mô hình biểu đồ Gantt. Dễ dàng xem nơi mỗi hoạt động tuân theo kế hoạch.

Excel

Trình lập kế hoạch dự án Gantt

Mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình