Trình lập kế hoạch dự án Gantt

Sử dụng trình lập kế hoạch dự án có thể truy nhập này để theo dõi dự án thông qua các hoạt động duy nhất bằng mô hình biểu đồ Gantt. Dễ dàng xem nơi mỗi hoạt động tuân theo kế hoạch.

Excel

Trình lập kế hoạch dự án Gantt

Mẫu khác tương tự

Báo cáo hàng năm Word
Báo cáo chi phí Excel
Bản trình bày chồng sách màu lam (màn hình rộng) PowerPoint
Tình trạng dự án (đỏ) Word

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình