Trang bài tập hàng tuần

Mẫu trang bài tập về nhà hàng tuần trợ năng này có thể được in ra và điền bằng tay hoặc được tùy chỉnh trong Word và cập nhật mỗi tuần. Phiên bản đen trắng này rất lý tưởng để in và hướng đứng giúp bạn dễ dàng thêm trang này vào sổ tay.

Word

Trang bài tập hàng tuần

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình