Trang bìa thông tin fax

Khi bạn cần gửi fax, hãy dùng trang bìa thông tin fax hiện đại này để gửi tất cả thông tin thích hợp.

Word

Trang bìa thông tin fax

Mẫu khác tương tự

Tờ thông tin fax cơ bản Word
Tờ thông tin bản Fax Doanh nghiệp (Đỏ và Đen) Word

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình