Trang chiếu thiết kế dược phẩm

Mẫu thiết kế trang chiếu này có hình những chai thuốc kiểu cổ, phù hợp với bản trình bày y học hoặc dược phẩm. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Trang chiếu thiết kế dược phẩm

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình