Trang chiếu thiết kế khuông nhạc

Thực hiện bản trình bày thành công với mẫu trang chiếu thiết kế này, trong đó có khuông nhạc và que của người chỉ huy dàn nhạc. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Trang chiếu thiết kế khuông nhạc

Mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình