Trinh lập kế hoạch ý tưởng (nhiệm vụ)

Thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch và theo dõi tình trạng thực hiện với mẫu trình lập kế hoạch ý tưởng này. Chừa chỗ cho ghi chú và các cấp độ tình trạng thực hiện được mã hóa màu.

Excel

Trinh lập kế hoạch ý tưởng (nhiệm vụ)

Mẫu khác tương tự

Công cụ theo dõi doanh thu bán vé Excel
Trình lập kế hoạch ý tưởng Excel
Xem nhanh học kỳ Excel
Trình theo dõi hội phí câu lạc bộ Excel

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình