Trinh lập kế hoạch ý tưởng (nhiệm vụ)

Thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch và theo dõi tình trạng thực hiện với mẫu trình lập kế hoạch ý tưởng này. Chừa chỗ cho ghi chú và các cấp độ tình trạng thực hiện được mã hóa màu.

Excel

Trinh lập kế hoạch ý tưởng (nhiệm vụ)

Mẫu khác tương tự

Trình theo dõi hội phí câu lạc bộ Excel
Công cụ theo dõi doanh thu bán vé Excel
Trình lập kế hoạch ý tưởng Excel
Trình lập kế hoạch chuyến đi Excel

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình