Bỏ qua để tới nội dung chính

An-bum hình tốt nghiệp, màu đen (màn hình rộng)

Hãy tạo một an-bum hình tốt nghiệp hay đoàn tụ với mẫu bản trình bày PowerPoint có nền đen, định dạng màn hình rộng (16 : 9) và nhiều bố trí hình ảnh đa dạng này.

PowerPoint

An-bum hình tốt nghiệp, màu đen (màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn