Báo cáo kiểu APA (Phiên bản thứ 6)

Bạn cần tạo một trang thuật ngữ nghiên cứu kiểu APA? Sử dụng mẫu định dạng sẵn này để tạo một báo cáo hoặc luận án tuân thủ APA. Bao gồm các hướng dẫn cụ thể và định dạng dựa trên hướng dẫn về phiên bản APA thế hệ thứ 6.

Word

Báo cáo kiểu APA (Phiên bản thứ 6)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình