Báo cáo PivotTable mẫu

Tìm hiểu cách sử dụng và tạo PivotTable với mẫu mẫu có thể truy nhập này, chứa các bảng tính để nhập dữ liệu khách hàng và bán hàng mẫu, xây dựng cấu trúc PivotTable và xem và lọc báo cáo kết quả. Mẹo và hướng dẫn được bao gồm.

Excel

Báo cáo PivotTable mẫu

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn