Báo cáo PivotTable mẫu

Tìm hiểu cách sử dụng và tạo PivotTable với mẫu mẫu có thể truy nhập này, chứa các bảng tính để nhập dữ liệu khách hàng và bán hàng mẫu, xây dựng cấu trúc PivotTable và xem và lọc báo cáo kết quả. Mẹo và hướng dẫn được bao gồm.

Excel

Báo cáo PivotTable mẫu

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình