Bìa fax

Khi bạn cần fax, hãy sử dụng mẫu trang bìa fax hiện đại này để gửi toàn bộ thông tin thích hợp. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Bìa fax

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn