Bìa fax

Khi bạn cần fax, hãy sử dụng mẫu trang bìa fax hiện đại này để gửi toàn bộ thông tin thích hợp. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Bìa fax

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình