Bìa sách

Bạn không thể đánh giá một cuốn sách thông qua bìa của nó hay bạn có thể? Bao gồm năm biến thể. Tạo một trang bìa bắt mắt cho cuốn tiểu thuyết mới nhất hoặc cuốn sách phi hư cấu của bạn. Sử dụng thiết kế nguyên bản hoặc thêm hình ảnh của riêng bạn. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Bìa sách

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình