Bưu thiếp gửi đến các ứng viên khi ngừng tuyển dụng cho vị trí họ ứng tuyển (4 bưu thiếp trên mỗi trang)

Gửi bưu thiếp này đến các ứng viên khi ngừng tuyển dụng cho vị trí họ đã ứng tuyển. Bưu thiếp cho biết thông tin của họ sẽ được lưu giữ trong thời gian một năm, phòng trường hợp có vị trí mới. Mẫu bao gồm bốn bưu thiếp 4,25 x 5,5 inch trên mỗi trang và phù hợp với Avery 3263, 3380, 5989, 8383 và 8387. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Bưu thiếp gửi đến các ứng viên khi ngừng tuyển dụng cho vị trí họ ứng tuyển (4 bưu thiếp trên mỗi trang)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình