Bưu thiếp ngày lễ từ doanh nghiệp (2 bưu thiếp/trang)

Các bưu thiếp này có ảnh quả cây nhựa ruồi ở mặt trước và thông điệp, địa chỉ gửi thiệp ở mặt sau. Mẫu này sẽ in ra hai bưu thiếp 4 x 6 inch/trang và phù hợp với Avery 5389, 5889 và 8386. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Bưu thiếp ngày lễ từ doanh nghiệp (2 bưu thiếp/trang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn